Hypoxyprobe Omni Kit (1000 mg pimonidazole HCl plus 2 units of 2627 rabbit antisera)

Item# HP3-1000Kit
$1,095.00